Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez DV COMPANY DANIEL NGUYEN CANH, z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 101/1A, NIP: 5862347253

 

1. Najmujący pokój Gość hostelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi
Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający
zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa
podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe
wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości.
3. Rozpoczęcie pobytu w hostelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów
tego regulaminu przez Gościa.
4. Pokój w hostelu wynajmowany jest na doby.
5. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia
następnego
6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość
powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu
pokoju, co jednak nie wiąże hostelu. Hostel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu
w miarę posiadanych możliwości.
7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane
jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00 –
recepcja naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
8. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy
nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hostelowym w godzinach od
8:00 do 22:00.
10. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hostelowym Gościa po godzinie
22:00 jest zabronione.
11. Osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione mogą przebywać w hostelu
wyłącznie w towarzystwie swego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby
opiekującej się nimi.
12. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają
opiekunowie prawni dzieci.
13. Na terenie hostelu, w tym - w pokojach , zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010
roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81,
poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych .
14. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hostelowym
jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie
kosztów dearomatyzacji pokoju.
15. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia
następnego.

16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hostelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hostelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Powyższe oznacza w szczególności, że jeśli pościel, ręczniki, panele podłogowe, ściany, urządzenia sanitarne zostaną zniszczone lub uszkodzone (w tym zabrudzone ponad przeciętną miarę), wskutek działania Gościa lub innych osób, którym Gość udostępnił pokój , wówczas Gość zostanie obciążony kosztami czyszczenia, naprawy, zakupu nowego wyposażenia lub innego sposobu przywrócenia mienia hostelowego do stanu poprzedniego.

18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.

21. Odpowiedzialność hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hostelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Hostel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hostelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

22. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

24. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hostelu.

25. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hostelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hostelu lub innych osób przebywających w hostelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hostelu.

26. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do kontaktu handlowego a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu plików cookies. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : dvhostel@wp.pl
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

 

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl

 

 

 WARUNKI REZERWACJI
 

 1. Hostel DV Morski zwany dalej hostelem, przyjmuje rezerwacje
  dokonane:
  A. Za pośrednictwem strony internetowej: www.hosteldvmorski.pl
  B. Za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego: www.booking.com
  C. W wyjątkowych sytuacjach – telefonicznie lub drogą mailową.
 2. By rezerwacja mogła zostać uznana za aktywną, niezbędne jest
  podanie przez zainteresowaną osobę: imienia i nazwiska, na które
  dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, liczby osób, dla których
  dokonywana jest rezerwacja, kontaktowego numeru telefonu osoby
  rezerwującej oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail osoby
  rezerwującej.
 3. Hostel podaje ceny w złotych i przyjmuje płatności wyłącznie w tej
  walucie.
 4. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w hostelu jest wpłacenie
  przez rezerwującego zadatku na rachunek hostelu, za pośrednictwem
  strony internetowej hostelu lub przelewu bankowego.
 5. Wysokość zadatku jest równa całkowitej należności za pobyt w
  hostelu.
 6. Hostel wyznaczy termin, do którego osoba rezerwująca zobowiązana
  jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku
  braku zadatku na koncie hostelu do wyznaczonego terminu –
  rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 7. W tytule przelewu, osoba rezerwująca ma obowiązek podać: imię,
  nazwisko, termin pobytu w hostelu.
 8. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku
  bankowym hostelu lub data wpływu gotówki do kasy hostelu.
 9. Hostel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi
  przepisami, a na życzenie klienta wystawi fakturę VAT na podane
  dane, pod warunkiem wyrażenia takiej woli przez osobę rezerwującą
  przed nabiciem przez hostel rachunku.
 10. Od daty wpływu zadatku na konto hostelu rezerwacja staje się
  potwierdzona. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest
  wiążący dla obydwu stron tj. hostelu i osoby rezerwującej pobyt.
 11. Płatność za cały pobyt, o ile nie mogła zostać dokonana przy
  zakładaniu rezerwacji, odbywa się najpóźniej w momencie
  zameldowania. Wszelkie dodatkowe usługi płatne są w chwili ich
  zamawiania.
 12. Odmowa wpłaty przez osobę rezerwującą 100% wartości pobytu
  w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie od rezerwacji. Hostel
  zachowa wpłacony zadatek.
 13. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju lub miejscu
  noclegowym, z którego korzystała dana osoba – hostel obciąży tę osobę
  równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony
  z użytkowania oraz kosztami naprawy.
 14. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji,
  wygasa w dniu wyjazdu klienta z hostelu, nie później niż w terminie
  podanym w zamówieniu.

 

  WARUNKI ANULACJI / REKLAMACJI

 

 1. Anulowania rezerwacji osoba rezerwująca może dokonać w każdym
  czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem
  nieważności.
 3. Anulowanie rezerwacji przez osobę rezerwującą po wpłacie zadatku:
 • w przypadku rezygnacji z rezerwacji na 7 lub więcej dni przed
  planowaną datą rozpoczęcia pobytu – hostel zwróci kwotę zadatku,
 • w przypadku rezygnacji z rezerwacji dokonanej na mniej niż 7 dni
  przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacone
  pieniądze nie podlegają zwrotowi = hostel wpłacony zadatek zatrzyma.
  Hostel może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji
  pobytu w zakresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli
  jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów
  i okresów świątecznych – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani
  nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 1. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 3 – zależy każdorazowo
  od indywidualnej oceny sytuacji przez hostel oraz możliwości dokonania
  zmiany. Hostel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać
  hostelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden
  sposób nie wiąże hostelu.
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hostel nie zwraca kosztów
  jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 3. W przypadku niepojawienia się w hostelu w dniu planowanego
  rozpoczęcia pobytu i braku informacji o ewentualnym opóźnieniu w
  przybyciu, całkowita należność za pobyt nie zostaje zwrócona, a
  rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com
  i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach
  określonych na stronie pośredników.
 5. Nie ma możliwości zwrotu wpłaconego zadatku (całkowitej kwoty)za
  pobyt w przypadkach: niepojawienia się osoby rezerwującej w
  zaplanowanym terminie, skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji w
  terminie późniejszym, niż 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia
  pobytu w hostelu, odmowy zameldowania z przyczyn podanych w
  regulaminie, czy odmowy dalszego świadczenia usług przez hostel,
  wynikającej z łamania zasad określonych regulaminem hostelu.
 6. Reklamacje
 • a) Reklamacje dotyczące usług hotelowych gość winien składać niezwłocznie w recepcji hotelu, celem ich weryfikacji, oceny i możliwości naprawy/ usunięcia usterki przez obiekt. Reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia 
 • b) za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Hostel otrzymał stosowne zgłoszenie od Klienta.
 • c) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. 
 • d) Odpowiedź na reklamację udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji.
 • e) W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt d. Hostel określi dodatkowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym poinformuje Klienta.
 • f) Reklamacje dotyczące źle wystawionych rachunków/faktur można przesyłać na adres email: dvhostel@wp.pl

 

7. Spory między klientem a hostelem rozpatrywane będą przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby hostelu